UA-52776895-1

PRO ZELENÉ MĚSTO KRNOV

„Zelená politika není o ochraně mloků a objímání stromů. Zelená je způsob myšlení, kdy si uvědomujeme vlastní ohleduplnost k životnímu prostředí, veřejnému prostoru, financím a zejména udržitelné budoucnosti naší země, našeho města.“ (ZO SZ Krnov)

  •   UDRŽITELNÝ ROZVOJ

dlouhodobá koncepce rozvoje města, dlouhodobá perspektiva, identita (uvědomění si místa, kde žiji, historie, tradice, budování vztahu k městu); komunikace; osvěta v kultuře a architektuře, propagace udržitelných forem dopravy (cyklistická a železniční); širší zapojení veřejnosti do celospolečenského dění

  •  ARCHITEKTURA A URBANISMUS

pozice městského architekta na MěÚ; koncepční přístup k rozvoji města (regulační a územní plány), veřejný prostor, jeho lepší a perspektivní využitelnost; koncepce řešení brownfields (opuštěné tovární objekty), využití státní podpory, příklady dobré praxe

  •  ŽIVOT VE MĚSTĚ

podpora neziskových organizací, tvorba komunit; moderované fórum města (interaktivita); principy prevence kriminality (regulace výkupu materiálu, regulace sběren)

  •  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

udržitelná doprava (příklady dobré praxe); řešení protipovodňové ochrany jinak (myšlenka Central Parku);
Cvilín a jeho ochrana (regulace)

  •  OŽIVENÍ EKONOMIKY

oživení zaměstnanosti (kulaté stoly); transparentní účet města a pochopení rozpočtu města veřejností